Diverse nyheder

Udbetalinger fra det offentlige i det danske velfærdssystem

I Danmark har vi et socialt sikkerhedsnet, der, som navnet siger, sikrer borgere i nød. Det er foranstaltninger, der bidrager til at hjælpe den enkelte borger godt på vej i samfundet på trods af ting som eksempelvis sygdom eller arbejdsløshed. Formålet med dette sikkerhedsnet er altså at forebygge sociale problemer igennem både økonomiske og ikke-økonomiske ydelser.

Der findes mange forskellige former for offentlige ydelser i Danmark.

Pension

Folkepensionen er det beløb, alle borgere får, når de stopper med at arbejde. Man kan selv supplere sin folkepension med en aldersopsparing, som man sparer op til gennem hele sit arbejdsliv. Hvis man som borger trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før vedkommende rammer den gældende pensionsalder, eksempelvis som følge af sygdom, vil man modtage førtidspension. Hvis man vil selv ønsker at spæde til sin førtidspension, kan man tegne en invalidepension, som der løbende vil blive udbetalt i pensionsårene.

Hvis man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet fem år før man rammer pensionsalderen, selvom man har sin fulde arbejdsevne og ikke er syg, kan man få efterløn. For at modtage efterløn skal man være medlem i en arbejdsløshedskasse og løbende indbetale efterlønsbidrag løbende igennem sit arbejdsliv. Hvis man så fortryder og ikke vil på efterløn, men derimod vente med at trække sig fra arbejdsmarkedet, når pensionsalderen nås, kan man melde sig ud af arbejdsløshedskassen og få sine indbetale bidrag refunderet.

Dagpenge

Hvis man som borger mister sit job, er der en offentlig ydelse, der har til opgave at hjælpe borgeren økonomisk. Som borger skal man opfylde visse kriterier, for at få lov til at få arbejdsløshedsdagpenge, blandt andet være medlem af en a-kasse og være aktivt arbejdssøgende. Opfylder man alle kriterierne, kan man modtage dagpenge i to år.

Hvis man mister sit job grundet sygdom og/eller tab af arbejdsevne, kan man modtage sygedagpenge. Her kan man også tale om revalidering.

Sygedagpenge betales af arbejdsgiveren eller kommunen, mens arbejdsløshedsdagpenge betales af arbejdsløshedskasser.

Kontanthjælp

Kontanthjælpen er en af byggestenene i det danske velfærdssystem, og er grundlæggende skabt for at sikre, at alle borgerne i landet har mad at spise og tag over hovedet. Igennem mange årtier har kontanthjælpen ændret karakter som følge af forskellige reformer. Kontanthjælp er tiltænkt borgere, der ikke har et arbejde, og som ikke kan få bevilliget hverken dag- eller sygedagpenge, og altså ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

For at få ret til at modtage kontanthjælp, skal der være sket noget i dit liv, der medfører en afgørende forandring. Eksempelvis kan sygdom, barsel, pludselig arbejdsløshed eller skilsmisse ligge til grund for kontanthjælpsmodtagning.

Børnebidrag

Børnebidrag kommer på tale, hvis en familie bliver splittet op som følge af skilsmisse eller separation. Børnebidraget er et årligt beløb, der går til den forælder, der har forsørgerpligt overfor børnene i familien.

I familier, hvor forældrene ikke er skilt, gælder børne- og ungeydelsen. I folkemund hedder det børnechecken, og den gives til forældre, der har børn under 18 år.